Dịch Vụ Luật Đất Đai

Dịch vụ xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất uy tín, chuyên nghiệp tại Hà Nội

Dịch vụ chia tách sổ đỏ uy tín, chuyên nghiệp tại Hà Nội

         Đối với trường hợp tách sổ đỏ mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên - Môi trường cùng cấp;

Dịch vụ xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất uy tín, chuyên nghiệp tại Hà Nội

Dịch vụ xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất uy tín, chuyên nghiệp tại Hà Nội

- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN